Flag PL Flag RU Flag UK


kredyty

"TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE - zaproszenie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

zaprasza na
Konferencję Naukową

TURYSTYKA ZDROWOTNA
W POLSCE I W EUROPIE

Termin Konferencji:
23 czerwca 2017 roku

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Komitet Naukowy:

Przewodniczący Komitetu
Prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz – WSTiJO

Członkowie

 • dr hab. prof. n. Andrzej Hadzik, AWF Katowice
 • dr hab. prof. n. inż. Adam Szromek - Politechnika Śląska
 • dr hab. prof. n. Stanisław Piekarski AWF Warszawa
 • dr hab. prof. n. Maria Fabiańska – WSTiJO
 • dr hab. prof. n. Hanna Górska-Warsewicz - SGGW
 • dr hab. Zygmunt Kruczek- AWF w Krakowie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz - WSTiJO
 • dr hab. Joanna Wyleżałek - SGGW
 • dr Włodzimierz Banasik rektor WSTiJO
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • dr Marzena Kacprzak SGGW
 • dr inż. Halina Makała WSTiJO
 • dr Danuta Czekaj – WSTiJO

Komitet Organizacyjny:

 • dr Danuta Czekaj – Przew. Komitetu Organizacyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • mgr Wiesława Mońko

Zakres Konferencji:

Turystyka zdrowotna staje się obecnie ważnym segmentem światowego rynku turystycznego. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwuje się liczne zmiany w zakresie turystyki zdrowotnej w Europie i w naszym kraju. Pokazuje to między innymi dynamika wzrostu wydatków na wyjazdy związane z turystyką uzdrowiskową, Welles &SPA i turystyką medyczną w Polsce. Rosnący popyt na usługi turystyki zdrowotnej świadczy o preferowaniu prozdrowotnych motywów podróży turystycznych. O wyborze destynacji turystycznej coraz częściej decyduje łączenie wypoczynku z możliwością poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Prozdrowotne motywy wyjazdów turystycznych będą miały zatem duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą konsumentów usług turystyki zdrowotnej. Za ważne czynniki rozwoju tego obszaru turystyki zdrowotnej, w świetle zachodzących zmian na rynku usług turystycznych, można uznać między innymi: nowoczesne koncepcje zarządzania, kapitał intelektualny, procesy prywatyzacyjne, inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz promocję wartości zdrowia jako cennego kapitału zarówno dla każdego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na nowe programy żywieniowe realizowane w uzdrowiskach.

Tematyka Konferencji:

 1. Turystyka zdrowotna i jej komponenty: turystyka uzdrowiskowa,  Welness & Spa, turystyka medyczna
 2. Zdrowie i aktywne formy wypoczynku
 3. Socjologiczne aspekty turystyki zdrowotnej
 4. Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych w turystyce zdrowotnej
 5. Nowe obszary aktywności w turystyce zdrowotnej
 6. Rynek turystyki zdrowotnej w Polsce i w Europie
 7. Zarządzanie sektorem turystyki zdrowotnej
 8. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zdrowotnej
 9. Przemiany własnościowe w turystyce zdrowotnej
 10. Kapitał intelektualny determinantą rozwoju turystyki zdrowotne


W przerwach będzie można nabyć publikacje Wydawnictwa WSTiJO oraz poznać promocje ośrodków uzdrowiskowych, wellness i Spa oraz centrów medycyny estetycznej.

Informacje organizacyjne:

 • Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie oraz streszczeń referatów do 30.IV. 2017
 • Termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji do 30. V. 2017
 • Oplata za uczestnictwo w konferencji z referatem i opublikowanie tekstu w publikacji – 350 zł
 • Opłata za publikację tekstu w specjalnym wydaniu „Zeszytów Naukowych. Turystyka i Rekreacja” (7 punktów) – 250 zł
 • Opłata za uczestnictwo w konferencji, bez referatu – 100 zł
 • Opłata studentów i doktorantów za uczestnictwo w konferencji z referatem –  150 zł

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Al. Prymasa Tysiąclecia 38
01-242 Warszawa
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”

Tel. / Faks / 22/ 855 47 58 lub na adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty należy dokonać do 30 V 2017
Na konto 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”

- Z poważaniem
Komitet Naukowy i Organizacyjny

Wymogi techniczne przygotowania prac:

1. Artykuł napisany w formacie Word.
2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być krótsza niż 20 stron
3. Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy:

1. Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.
2. Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
3. Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
4. Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały,
podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
5. Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
6. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko
(-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.); numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
7. Streszczenie (Abstract) minimum 500 znaków wraz z tytułem w języku angielskim.
8. Adres do korespondencji – e-mail.

Prace Autorów przewidzianych do publikacji w monografii będą recenzowane.

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

KULTURA I PRZYRODA
W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Komunikat nr 1

Termin Konferencji:
16 listopada 2016 Warszawa

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Honorowi przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji:

 • Kanclerz mgr Jadwiga Moroz - Wyższa Szkoła Turystyki iJęzyków Obcych w Warszawie
 • Rektor dr Włodzimierz Banasik - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KOMITET NAUKOWY

 • prof. zw. dr hab. Maria Fabiańska - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. UŁ Jadwiga Maszewska - Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Ludwik Mazurkiewicz - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Elżbieta Puchnarewicz - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Wojciech Ryszkowski - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Joanna Wyleżałek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Małgorzata Pasławska - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz -  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • mgr Wiesława Mońko - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Adres e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres Konferencji:

Przewidywane są tematy obejmujące zagadnienia teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, jak również badania prowadzone na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Organizatorzy mają nadzieję, że prezentacja wyników badań umożliwi współpracę między jednostkami badawczymi oraz stworzy grunt do powstania wspólnej płaszczyzny poszukiwań naukowych w zakresie tradycji oraz nowych form  turystyki górskiej. Efekty dalszej, podjętej w tym zakresie współpracy zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej oraz w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, które obecnie na liście czasopism punktowanych  posiada 7 punktów.

Tematyka Konferencji:

 1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszarów górskich dla potrzeb turystyki
 2. Wydarzenia kulturalne jako element turystycznej promocji obszarów górskich
 3. Trendy żywieniowe w turystyce górskiej
 4. Obszary cenne przyrodniczo i ich wykorzystanie w turystyce górskiej
 5. Różne formy turystyki aktywnej w górach
 6. Infrastruktura turystyczna na obszarach górskich
 7. Innowacyjne programy władz lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki górskiej
 8. Zrównoważony rozwój turystyki w górach


Informacje organizacyjne:
•    Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie, oraz streszczeń referatów na ½ strony do 15.07.2016
•    Termin nadsyłania pełnych tekstów do monografii do 20.12.2016.
•    Oplata konferencyjna zawiera: przerwę kawową w obradach, obiad oraz wydanie monografii:
o    do dnia 15.10.2016 - 300 zł
o    po tym terminie 350 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Millennium SA
Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 z dopiskiem „GÓRY 2016”

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla autorów tekstów, które będą zamieszczane w monografii
KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ


Wymogi techniczne przygotowania prac:
1.    Artykuł napisany w formacie Word 2003.
2.    Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być dłuższa niż 16 stron
3.    Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy;
1.    Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.
2.    Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
3.    Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
4.    Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały, podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
5.    Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
6.    Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.);  numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
7.    Streszczenie (Abstract) minimum 1/3 strony wraz z tytułem w języku angielskim.
8.    Adres do korespondencji – e-mail.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie wymogów redakcyjnych
Ostateczny termin przesłania tekstu do monografii 20.12.2016.
Teksty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE II

11 czerwca 2016

PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

zapraszają na międzynarodową konferencję

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE II

Czytaj więcej...

Zaproszenie na wernisaż wystawy SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS

11.06.2016 zapraszamy na wydarzenie kulturalne towarzyszące konferencji "Tłumacze i tłumaczenia w zglobalizowanym świecie II" - Uroczyste otwarcie wystawy prac Zbigniewa Dobkowskiego SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS – RIGHTEOUS AMONG US / 2016 poświęconej Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.

Czytaj więcej...

"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej" na WSTiJO

24 listopada 2015 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się ogólnokrajowa konferencja "Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej".

Zaproszeni goście reprezentowali takie uczelnie, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademie Wychowania Fizycznego z Krakowa, Poznania i Warszawy, a także liczne instytucje turystyczne.

Czytaj więcej...

"Tłumacze i tłumaczenia w zglobalizowanym swiecie" - podsumowanie

W dn. 14 czerwca 2015 r. Uczelnia gościła Przedstawicieli nauki, którzy przedstawili perspektywy zawodowe tłumaczy w różnych instytucjach, a także ścieżki edukacyjne prowadzące do tego zawodu.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.

Czytaj więcej...

"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej"

24  listopada 2015

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza do udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej"
której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w zakresie badań nad stosowaniem nowych form ożywiania przestrzeni turystycznej.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się przyczynkiem do owocnej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem turystyki kulturowej. Konferencja będzie przebiegała w formie dyskusji panelowych. Na każdym gremium panelowym wygłoszone zostaną referaty wprowadzające do dyskusji, których tematyka będzie obejmowała innowacje w zakresie organizowania różnorodnych wydarzeń ożywiających kulturową przestrzeń turystyczną.

Termin  i miejsce konferencji:
24  listopada 2015, Warszawa

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Dokumenty do pobrania:

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

14 czerwca 2015

PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

zaprasza na międzynarodową konferencję

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Czytaj więcej...

WYKŁAD GOŚCINNY PROFESORA CHRISTIANA RASCHNERA, UNIVERSITY OF INNSBRUCK

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład gościnny Profesora Christiana Raschnera, który odbędzie się w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w dwóch terminach: w dniu 16.05.2015 r. w godzinach 10:30 - 13:00, oraz 17.05.2015 r., w godzinach 9:00 – 11:30.

Profesor Christian Raschner jest pracownikiem naukowym University of Innsbruck (Department of Sport Science), twórcą i kierownikiem Olympic Training Center (Innsbruck) oraz wybitnym trenerem i fachowcem w zakresie profesjonalnego narciarstwa zjazdowego.

Czytaj więcej...

Na WSTiJO o tłumaczach przysięgłych

Sobota, 15 listopada 2014 r., była dniem, w którym Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych gościła Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, Pana Bolesława Cieślika. Nasz gość przybył na zaproszenie władz Uczelni i wygłosił wykład dla studentów kierunku Filologia Angielska.

Czytaj więcej...

Translation & Interpreting Challenges in the Globalized World

Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw

1st International Conference

Translation & Interpreting Challenges in the Globalized World

Date: 14 June 2015

Venue: Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw
(38a Prymasa Tysiąclecia, Warsaw - POLAND)

Czytaj więcej...

Motyw podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Zawiadomienie o konferencji

"Motyw podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego"

Data i miejsce Konferencji:

12 listopada 2014, aula 101, ul. Prymasa Tysiąclecia 38

small pdfPOBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

 

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Maszewska, wykładowca na kierunku filologia angielska WSTiJO
 • Dr. hab. Elżbieta Puchnarewicz, prorektor ds. Naukowych WSTiJO
 • Dr Bożena Iwanowska, wykładowca na kierunku filologia angielska WSTiJO
 • Mgr Jarosław Bielecki, Kierownik Studium Języków Obcych WSTiJO
 • Mgr Piotr Maszewski, doktorant, pracownik dydaktyczny na kierunku filologia angielska WSTiJO


Ekspansja terytorialna, kolonialna przeszłośd, różnorodnośd kulturowa oraz rozwój turystyki stanowią o popularności motywu podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego. Tematem planowanej konferencji jest znaczenie problematyki związanej z podróżą w dziełach sztuki oraz utworach literackich pisarzy języka angielskiego. Wśród proponowanych tematów do poruszenia w
wystąpieniach konferencyjnych są:

 • podróż jako odkrywanie odmiennych kultur
 • teksty literackie jako świadectwa procesów kolonizacyjnych
 • sposoby postrzegania tego, co „egzotyczne”, „obce”, „inne”
 • wymiar psychologiczny doświadczenia podróży
 • podróż jako metafora
 • podróż w kontekście krytyki postkolonialnej
 • podróżnicy i turyści widziani oczami rdzennych mieszkaoców i lokalnych społeczności
 • turystyka: stereotypy i sposoby przeciwstawiania się stereotypizacji i komodyfikacji

Referaty, przewidziane na nie więcej niż 20 minut, mogą byd prezentowane w języku angielskim
lub polskim. Prosimy o przesyłanie abstraktów (około 200 słów) do 10 października na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: mgr Piotr Maszewski

kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: konferencjawstijo.cba.pl

Opłata konferencyjna: 150 zł