Flag PL Flag UK

Publikacje i opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Publikacje i opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy (2014)
Publikacja skierowana jest do wszystkich osób, które rozważają możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ale brakuje im podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z broszury dowiedzieć się można m.in. jakie predyspozycje i cechy osobowości są pomocne w prowadzeniu własnej firmy, gdzie i jak poszukiwać pomysłów na biznes, w jakich formach organizacyjno-prawnych można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jakie są obowiązujące formy opodatkowania działalności oraz źródła jej finansowania.

Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej (2014)
Publikacja skierowana jest do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i chciałyby zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia biznesplanu dla swojej przyszłej firmy. Z broszury można dowiedzieć się m.in. z jakich punktów powinien składać się prawidłowo opracowany biznesplan dla przyszłego przedsięwzięcia, jak przygotować się do analizy otoczenia konkurencyjnego, na czym polega tzw. analiza SWOT, jakie pozycje powinny znaleźć się w planie finansowym przedsięwzięcia.

Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą (2014)
Publikacja w przystępny sposób przeprowadza przez procedury związane z formalnym rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności w formie spółki cywilnej. Dowiedzieć się z niej można, jakie obowiązki rejestracyjne ma przedsiębiorca, na co powinien zwrócić szczególną uwagę i jakich formalności musi dopełnić, aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu.

Prawa i obowiązki bezrobotnych (2014)
Publikacja ma na celu pomoc w uzyskaniu podstawowych informacji na temat praw i obowiązków osób bezrobotnych, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawiera informacje m.in. dotyczące zasad przyznawania prawa do zasiłku, jego wysokości oraz okresu pobierania, zasad aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W informatorze przedstawiono również kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz wykaz powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego.

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat. Informator (2014)
Publikacja skierowana jest do młodzieży, chcącej podjąć zatrudnienie w okresie wakacyjnym, oraz do pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem młodzieży.  Z broszury można dowiedzieć się m.in. o organizacjach prowadzących wakacyjną giełdę pracy, podstawowych zasadach obowiązujących przy zatrudnianiu młodzieży, rodzajach umów, czasie pracy, wynagrodzeniu, przygotowaniu do wykonywania pracy, zapoznać się z wykazem prac wzbronionych młodocianym oraz listą aktów prawnych regulujących zatrudnienie młodzieży.

Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicznym (2014)
Publikacja zawiera informacje przydatne w procesie planowania uzupełniania kwalifikacji zawodowych, są to informacje m. in. dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rynku usług szkoleniowych w Polsce, możliwości podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe i osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Z broszury można dowiedzieć się również, gdzie szukać informacji na temat szkoleń finansowanych z EFS, a także czym warto kierować się przy wyborze instytucji szkoleniowej.

Elastyczne formy zatrudnienia. Informator (2014)
Publikacja zawiera podstawowe informacje o różnych, nietradycyjnych formach zatrudnienia, które coraz powszechniej występują na polskim rynku pracy. W broszurze znaleźć można opracowanie takich form, jak: zatrudnienie terminowe (czasowe), zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, leasing pracowniczy, telepraca, Job sharing (dzielenie pracy), Job rotation (praca rotacyjna), samozatrudnienie oraz zatrudnienie niepracownicze czyli umowy cywilno-prawne. Informator powstał z myślą o wszystkich osobach, które zainteresowane są poszerzaniem wiedzy w zakresie alternatywnych, do tradycyjnej umowy o pracę, form zatrudnienia.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie(2009).
Publikacja zawiera ona obszerne informacje na temat poradnictwa zawodowego i sposobów realizowania usług z tego zakresu w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na terenie Mazowsza. Opisane działania obejmują lata 2000-2008.

Raport "Rola, zadania i warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego" 
Raport z badań nad funkcjonowaniem tej nowej instytucji w szkołach na terenie pięciu powiatów północnego Mazowsza. 
Opracowanie jest dla autorów swego rodzaju podsumowaniem wieloletniej owocnej współpracy ze starostami powiatów, władzami właściwymi ds. oświaty, powiatowymi urzędami pracy, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Ciechanowie, uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi