Flag PL Flag UK

Sesja egzaminacyjna - Lato 2019/20

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 egzaminy odbędą się (w zależności od przedmiotu i decyzji nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot) w jednej z następujących form:

1) Egzaminu ustnego on-line,
2) Egzaminu pisemnego on-line,
3) Testu on-line,
4) Egzaminu na podstawie pracy pisemnej zadanej przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu zostaną opublikowane przez wykładowcę na platformie Classroom w strumieniu przedmiotu.

Egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego semestru letniego dostępnym na stronie uczelni.

Daty poszczególnych egzaminów zostaną podane w szczegółowym terminarzu sesji dostępnym na stronie uczelni.

Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest uregulowanie opłat za studia zgodnie z ustalonymi terminami.

Ogólne zasady przeprowadzenia egzaminów:

1. Nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot ma obowiązek przesłania poprzez platformę Classroom tematów prac w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu zawartą w terminarzu sesji egzaminacyjnej.
2. Prace zadane przez nauczycieli akademickich powinny być przesłane przez studenta wyłącznie na adres e-mail wskazaną przez prowadzącego dany przedmiot.
3. Termin egzaminu zawarty w terminarzu sesji jest ostatecznym terminem przesłania prac pisemnych.
4. Po przesłaniu prac przez studentów oraz dokonaniu oceny, nauczyciel akademicki wpisze oceny do wirtualnego dziekanatu.

* POBIERZ - zasady sesji egzaminacyjnej LATO 2019-20 + instrukcja Classroom

* POBIERZ - harmonogram sesji egzaminacyjnej LATO 2019-20