Flag PL Flag UK

Uznawanie doświadczenia zawodowego

INFORMACJE OGÓLNE

Potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Uznawanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza systemem edukacji formalnej.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje poprzez: rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się lub przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się (PEU/RPL) została wprowadzona do przepisów o szkolnictwie wyższym w celu wyjścia naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych (tj. studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej na studia.

Weryfikacji podlegają efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych już wcześniej przez osobę ubiegającą się o status studenta. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów. Weryfikacji podlegają posiadane efekty uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów, oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć do 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów (indywidualnie dla każdego studenta). Oznacza to, że osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie będzie musiała uczestniczyć w części zaliczonych w ten sposób zajęć. Stworzy to możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów lub zmniejszy ich intensywność.

Efekty uczenia się można potwierdzać na kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, które zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. W przypadku WSTiJO są to następujące kierunki:

 • Turystyka i Rekreacja - I i II poziom kształcenia w Katedrze Turystyki i Rekreacji, specjalności: Menadżer w Hotelarstwie i Gastronomii, Organizacja Usług Turystycznych (studia I stopnia), Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii (studia II stopnia)

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu świadectwa dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie);
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie);
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (dostępny w Biurze Rekrutacji);
 2. Świadectwo dojrzałości;
 3. Dyplom ukończenia studiów (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia);
 4. Dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);
 5. Dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w procesie uczenia się poza systemem studiów, tj:
  • opinie pracodawcy (ów), rekomendacje;
  • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków;
  • opis doświadczenia zawodowego;
  • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenie ukończonych kursów lub szkoleń;
  • zaświadczenia o udziale w wolontariacie bądź w innych akcjach społecznych;
  • informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się.


Dokumenty powinny być składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz być możliwe do zweryfikowania.

Z kandydatem przystępującym do procedury potwierdzania efektów uczenia się zawierana jest umowa w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się.

Podstawowe elementy procedury rekrutacyjnej:

 • Kandydat składa dokumenty do Biura Rekrutacji.
 • Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza Komisja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o uznaniu lub nieuznaniu efektów uczenia się podejmuje Rektor.

FORMULARZ

Aby skontaktować się z WSTiJO i uzyskać szczegółowe informacje lub dokonać wstępnego zgłoszenia, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.

>KLIKNIJ<