Flag PL Flag UK

DLA CUDZOZIEMCÓW

Informacje dla cudzoziemców. Proszę uważnie przeczytać i się do tych zasad stosować:
Информация для иностранцев. Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила:
The Information for Foreign Students. Please, read the following rules carefully:

PL

1.W przypadku cudzoziemców wplata z zagranicy na konto;(Euro):
SWIFT BIG BPL PWXXX Nr 12 1160 2202 0000 0001 8718 1876 lub w kasie Uczelni.

2. Każdy cudzoziemiec powinien przedstawić w Uczelni kopie ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Istnieje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej w Dziekanacie ze znajomości języka polskiego na poziomie podstawowym i wystawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego dla cudzoziemców mówiących po polsku.

3. Zaświadczenie o wizę dla Konsulatu wystawia Biuro Karier i Rekrutacji oraz Dziekanat w przypadku złożenia dokumentów w formie zeskanowanej e-mailem, lub pocztą lub przez Agencję Rekrutacyjną lub osobiście w przypadku oplaty studiów za cały rok.

4. Wysokość opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących naukę w WSTiJO zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza z dnia 1.10.2017r.

5. W roku akademickim 2019/20 w połowie października rozpoczną się dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w ww. kursie. Zajęcia dodatkowo płatne - koszt 1000zł.
Dokładne informacje - dzień i godziny zajęć - zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w dziale Strefa Studenta oraz w serwisie Facebook.

§ 1

Cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w toku studiów wnoszą opłaty w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie opłat i w niniejszym Zarządzeniu .

§ 2

1. Cudzoziemcy przyjmowani na studia w WSTiJO wnoszą jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 300zł. zarówno na na studia licencjackie i magisterskie.
2. Cudzoziemcy podejmujący studia na pierwszym roku studiów licencjackich lub magisterskich wnoszą przy zapisie na studia opłatę za studia z góry za cały rok akademicki. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy Uczelni lub do kasy Uczelni.
3.Cudzoziemcy kontynuujący naukę na kolejnych latach studiów mogą wnosić opłaty w systemie semestralnym.
4. Po wniesieniu wpisowego i opłaty za studia za rok akademicki Uczelnia wydaje cudzoziemcowi zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia lub uzyskanie statusu studenta stanowiące podstawę do ubiegania sie o wizę lub kartę pobytu.

§ 3

1.W przypadku niepodjęcia lub przerwania nauki w pierwszym roku studiów opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi .
2.W przypadku jeżeli cudzoziemiec nie otrzyma wizy opłata za pierwszy rok studiów podlega zwrotowi po złożeniu dokumentów odmawiających przyznania wizy i potraceniu równowartości 200 euro.
3. Opłaty na kolejnych latach studiów podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 euro.

RU

1. В случае необходимости перечисления оплаты за обучение иностранцев мы платим на счет Высшей школы туризма и иностранных языков из-за границы в (евро): SWIFT BIG BPL PWXXX № 12 1160 2202 0000 0001 8718 1876 или в кассе Высшей школы.

2. Каждый иностранец должен предоставить в ВШТиИЯ копию страховки от стоимости лечения и последствий несчастных случаев.

4. Свидетельство о выдаче визы для консульства выдается Управлением по трудоустройству и найму и Деканатом в случае подачи документов, отсканированных по электронной почте или по почте, или Агентством по подбору персонала или лично в случае полной платы за учебу за год.

4. Размер платы за обучение для иностранцев, проводящих обучение в WSTiJO(ВШТиИЯ) в соответствии с приказом канцлера от 1 октября 2017 года.

5. 3. Каждый иностранный гражданин должен представить свидетельство о завершенном курсе польского языка. Обучение на курсах польского языка продлятся 2 семестра по 2 часа. Стоимость обучения 1000 злотых за 1 студента.

§ 1

Иностранцы, обучающиеся на дневной или заочной форме обучения в Высшей школе туризма и иностранных языков в ходе учебы, платят взносы в размере и на условиях, установленных в Правилах сборов и в этом Постановлении.

§ 2

1. Иностранцы, допущенные к учебе в WSTiJO, платят единовременный, невозвратный регистрационный сбор в размере 300 злотых. для студенческих исследований и 300 злотых. для магистерских исследований.
2. Иностранцы, проходящие обучение в первый год обучения на бакалавриате или аспирантуре, платят за обучение в ВШТиИЯ за весь учебный год. Тарифы выплачиваются на банковский счет ВШТиИЯ или в кассу Высшей школы.
3. Иностранцы, продолжающие образование в последующие годы учебы, могут платить взносы во время семестра.
4. После уплаты регистрационного взноса и платы за обучение в течение учебного года Высшая школа выдает иностранцу сертификат, подтверждающий прием на учебу или студенческий билет, составляющие основу для подачи заявления на получение визы или карты места жительств(карты побыту).

§ 3

1. Если вы заберете документы или не закончите первый год обучения, плата за обучение не будет возвращена.
2. Если иностранец не получает визу, сбор за первый год обучения возвращается, после подачи документов, отказывающих в выдаче визы, и вычета эквивалента 200 евро.
3. Сборы за последующие годы обучения подлежат возмещению за период , если иностранец получил отпуск или выбыл из школы по состоянию здоровья, подтвержденный соответствующим медицинским справкой или другими важными и документально подтвержденными случайными причинами, однако плата возвращается в размере, уменьшенном на 200 евро.

ENG

The Information for Foreign Students

Please, read the following rules carefully:
1. The foreigners should make transfers from abroad to the following account (Euro): SWIFT BIG BPL PWXXX, account number 12 1160 2202 0000 0001 8718 1876 or at the cashier’s office at the College.

2. Each foreigner should present at the College a copy of the medical expenses insurance as well as the insurance against accidents.

3. The Certificate of Visa for the Consulate is issued by the College career centre (Biuro Karier i Rekrutacji) and the College deanery after submitting the relevant scans of documents via e-mail, post, through the recruitment agency or in person, when the payment is made for the whole academic year.

4. The amount of payment for studies for foreigners beginning studies at WSTiJO is defined in the Ordinance of the Chancellor of 1 October, 2017.

5. Each foreigner should present the certificate of completed Polish language course. Polish language course will last 2 semesters. The cost is 1.000 PLN per person. We will provide details about the day and time of class soon.

& 1

The foreigners who undertake the first cycle or second cycle full-time studies or part-time studies at Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych make the payments according to the conditions defined in the Rules of Payments and this Ordinance.

& 2

1. The foreigners who are taken to the College have to pay an one-off irreclaimable entry payment of 300 PLN (first cycle studies) or 300 PLN (second cycle studies).
2. The foreigners who undertake the first cycle or second cycle studies in the first academic year have to make by enrollment the payment for studies for full academic year. The payments have to be made into the College bank account or at the cashier’s office at the College.
3. The foreigners who continue their studies in the sequent academic years, can make the payments in semester system.
4. After making the entry payment and the payment for studies for full academic year the foreigner will be given a confirmation of admission or of obtaining the student status, which is essential by applying for visa or residence card.

& 3

1. If the student does not undertake or interrupt the studies in the first academic year, the payments for studies will be not returned.
2. If the foreigner does not obtain a visa, the payment for the first year of studies will be returned (reduced by the equivalent of 200 EUR) on the condition that he or she will present the documents refusing a visa.
3. The payments in the sequent years of studies will be returned only for the time when the foreigner did not receive the education and if the foreigner was given a dean’s leave or if he or she resigned from studies for health reasons, confirmed by a doctor’s note, or because of other important unexpected circumstances, which should be confirmed by another document. The above payments to return will be reduced by the equivalent of 200 EUR.