Flag PL Flag UK

"TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE - zaproszenie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

zaprasza na
Konferencję Naukową

TURYSTYKA ZDROWOTNA
W POLSCE I W EUROPIE

Termin Konferencji:
23 czerwca 2017 roku

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Komitet Naukowy:

Przewodniczący Komitetu
Prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz – WSTiJO

Członkowie

 • dr hab. prof. n. Andrzej Hadzik, AWF Katowice
 • dr hab. prof. n. inż. Adam Szromek - Politechnika Śląska
 • dr hab. prof. n. Stanisław Piekarski AWF Warszawa
 • dr hab. prof. n. Maria Fabiańska – WSTiJO
 • dr hab. prof. n. Hanna Górska-Warsewicz - SGGW
 • dr hab. Zygmunt Kruczek- AWF w Krakowie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz - WSTiJO
 • dr hab. Joanna Wyleżałek - SGGW
 • dr Włodzimierz Banasik rektor WSTiJO
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • dr Marzena Kacprzak SGGW
 • dr inż. Halina Makała WSTiJO
 • dr Danuta Czekaj – WSTiJO

Komitet Organizacyjny:

 • dr Danuta Czekaj – Przew. Komitetu Organizacyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • mgr Wiesława Mońko

Zakres Konferencji:

Turystyka zdrowotna staje się obecnie ważnym segmentem światowego rynku turystycznego. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwuje się liczne zmiany w zakresie turystyki zdrowotnej w Europie i w naszym kraju. Pokazuje to między innymi dynamika wzrostu wydatków na wyjazdy związane z turystyką uzdrowiskową, Welles &SPA i turystyką medyczną w Polsce. Rosnący popyt na usługi turystyki zdrowotnej świadczy o preferowaniu prozdrowotnych motywów podróży turystycznych. O wyborze destynacji turystycznej coraz częściej decyduje łączenie wypoczynku z możliwością poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Prozdrowotne motywy wyjazdów turystycznych będą miały zatem duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą konsumentów usług turystyki zdrowotnej. Za ważne czynniki rozwoju tego obszaru turystyki zdrowotnej, w świetle zachodzących zmian na rynku usług turystycznych, można uznać między innymi: nowoczesne koncepcje zarządzania, kapitał intelektualny, procesy prywatyzacyjne, inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz promocję wartości zdrowia jako cennego kapitału zarówno dla każdego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na nowe programy żywieniowe realizowane w uzdrowiskach.

Tematyka Konferencji:

 1. Turystyka zdrowotna i jej komponenty: turystyka uzdrowiskowa,  Welness & Spa, turystyka medyczna
 2. Zdrowie i aktywne formy wypoczynku
 3. Socjologiczne aspekty turystyki zdrowotnej
 4. Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych w turystyce zdrowotnej
 5. Nowe obszary aktywności w turystyce zdrowotnej
 6. Rynek turystyki zdrowotnej w Polsce i w Europie
 7. Zarządzanie sektorem turystyki zdrowotnej
 8. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zdrowotnej
 9. Przemiany własnościowe w turystyce zdrowotnej
 10. Kapitał intelektualny determinantą rozwoju turystyki zdrowotne


W przerwach będzie można nabyć publikacje Wydawnictwa WSTiJO oraz poznać promocje ośrodków uzdrowiskowych, wellness i Spa oraz centrów medycyny estetycznej.

Informacje organizacyjne:

 • Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie oraz streszczeń referatów do 30.IV. 2017
 • Termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji do 30. V. 2017
 • Oplata za uczestnictwo w konferencji z referatem i opublikowanie tekstu w publikacji – 350 zł
 • Opłata za publikację tekstu w specjalnym wydaniu „Zeszytów Naukowych. Turystyka i Rekreacja” (7 punktów) – 250 zł
 • Opłata za uczestnictwo w konferencji, bez referatu – 100 zł
 • Opłata studentów i doktorantów za uczestnictwo w konferencji z referatem –  150 zł

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Al. Prymasa Tysiąclecia 38
01-242 Warszawa
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”

Tel. / Faks / 22/ 855 47 58 lub na adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty należy dokonać do 30 V 2017
Na konto 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”

- Z poważaniem
Komitet Naukowy i Organizacyjny

Wymogi techniczne przygotowania prac:

1. Artykuł napisany w formacie Word.
2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być krótsza niż 20 stron
3. Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy:

1. Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.
2. Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
3. Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
4. Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały,
podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
5. Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
6. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko
(-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.); numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
7. Streszczenie (Abstract) minimum 500 znaków wraz z tytułem w języku angielskim.
8. Adres do korespondencji – e-mail.

Prace Autorów przewidzianych do publikacji w monografii będą recenzowane.